ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنگدستی

tangdasti

۱. بی‌چیزی؛ تهیدستی؛ فقر.
۲. ناتوانی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ