ترجمه مقاله

تنکه

tono(e)ke

۱. شلوار کوتاه که تا سر زانو باشد.
۲. [منسوخ] زیرشلواری کوتاه مردانه.
۳. شلوار کوتاه زنانه.
۴. قسمت پایین در و پنجره که از تخته ساخته می‌شود.
۵. قطعۀ فلز نازک و پهن.

شرت، شلوار کوتاه، زیرشلواری کوتاه، نیم شلواری

ترجمه مقاله