ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنمیه

tanmiye

۱. نمو دادن؛ بالیده کردن.
۲. هیزم بر آتش نهادن و افروختن آتش.
۳. سخن‌چینی کردن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ