ترجمه مقاله

تنمر

tanammor

۱. پلنگی نمودن؛ مثل پلنگ شدن.
۲. [مجاز] تندخویی کردن؛ خشم‌ کردن.

ترجمه مقاله