ترجمه مقاله

تنفر

tanaffor

۱. بیزاری جستن؛ نفرت و کراهت داشتن؛ بیزار بودن.
۲. [قدیمی] رمیدن.

۱. اشمئزاز، انزجار، بیزاری، دلزدگی، نفرت ≠ میل، گرایش
۲. بیزار بودن، رمیدن، منزجر بودن، نفرت داشتن ≠ گرایش داشتن، متمایل بودن، رغبت داشتن

بیزاری، کینه

ترجمه مقاله