ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنده

tonde

۱. غنچه.
۲. برگی که تازه از بغل شاخۀ درخت روییده باشد؛ تژ؛ تیج.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ