ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تندم

tanaddom

۱. نادم شدن؛ پشیمان شدن.
۲. توبه و پشیمانی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ