ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنبیه کردن

۱. مجازات کردن، گوشمالی دادن، تادیب کردن، توبیخ کردن
۲. آگاه ساختن، واقف کردن
۳. متنبه ساختن، بیدار کردن، هشیار کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ