ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تنبنده

tambande

۱. لرزنده.
۲. جنبنده.
۳. بنایی که در حال فروریختن باشد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما