ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تنازل

tanāzol

۱. فرود آمدن.
۲. با هم پیکار کردن.
۳. فروتنی و کناره‌گیری از مقام.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ