ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمویل

tamvil

مال‌دار ساختن؛ صاحب مال گردانیدن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ