ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تملک

tamallok

۱. مالک شدن؛ دارا شدن.
۲. ملکی را گرفتن و به اختیار خود درآوردن.

۱. استملاک، تحصیل، تملیک، تصاحب، تصرف
۲. دارایی، مالکیت
۳. دارا شدن، صاحب شدن، مالک شدن، به تصاحبدرآوردن، بهچنگ آوردن ≠ از کف دادن، ازدست دادن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ