ترجمه مقاله

تملق

tamalloq

چرب‌زبانی کردن؛ چاپلوسی و اظهار فروتنی و محبت کردن.

۱. تبصبص، تصلف، چاپلوسی، چربزبانی، ریاکاری، زبانبهمزدی، سالوس، مجیز، مجیزگویی، دملابه، مداهنه، موسموس
۲. چاپلوسی کردن، چرب زبانی کردن، مجیز گفتن، مداهنه کردن، لابه کردن

چاپلوس

ترجمه مقاله