ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمسخر

tamasxor

مسخره ‌کردن؛ ریشخند کردن.

۱. استهزا، تیبا، ریشخند، فسوس، لودگی، مسخره
۲. ریشخند کردن، مسخره کردن، دست انداختن
۳. شوخی، لودگی

ریشخند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ