ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

تمرین

tamrin

۱. فعالیت برای به‌دست آوردن مهارت در کاری.
۲. (اسم) متنی شامل مسئله‌ها، پرسش‌ها و یا سرمشق‌هایی برای مهارت یافتن در امری: تمرین‌های کتاب را حل کردم.

۱. تکرار، مرور، ممارست
۲. مشق، تکلیف
۳. آشنا کردن، عادتدادن، ورزش
۴. آزمایش،
۵. رزمایش، مانور
۶. ورزش کردن، ورزیدن
۷. نرم کردن

ورزش، ورز، آمادگی، پیگیری، ورزیدن

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما