ترجمه مقاله

تمرکز

۱. مرکزیت
۲. مرکزگرایی

ترجمه مقاله