ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تمدید

tamdid

کشیدن؛ دراز کردن.

۱. ادامه، تداوم
۲. کشش، کشیدگی
۳. تداوم بخشیدن
۴. دراز کردن، کشیدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ