ترجمه مقاله

تمایل

tamāyol

۱. اظهار میل‌ورغبت ‌کردن.
۲. به طرفی یا به چیزی مایل شدن؛ به یک‌سو کج شدن.

۱. آرزو، تعشق، توجه، خواهش، دلبستگی، رغبت، علاقه، علقه، عنایت، گرایش، میل، هوس ≠ تنفر
۲. گراییدن، متمایلشدن، میل کردن
۳. خمیدگی
۴. احساس، عاطفه

گرایش، دلبستگ

ترجمه مقاله