ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تماشاگر

tamāšāgar

= تماشاچی

بیننده، تماشاچی، ناظر، نظارهگر، نظارگی، نگران ≠ بازیگر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ