ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلکه

talake

پولی یا چیزی که با مکر و فریب از کسی بگیرند.
⟨ تلکه کردن: (مصدر متعدی) [عامیانه، مجاز] کسی را فریب دادن و چیزی از او گرفتن.

اخاذی، باجستانی، گوشبری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ