ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلواسه

talvāse

= تاسه

اضطراب، التهاب، اندوه، بیتابی، بیقراری، تشویش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ