ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تله

tale

۱. اسبابی که برای به دام انداختن جانوران به کار می‌برند: تلهٴ موش‌گیری.
۲. [مجاز] نیرنگ.

بند، پهند، تور، جال، دام

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ