ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلنگ

tolang

۱. خواهش؛ آرزو؛ حاجت؛ نیاز: ◻︎ راست خواهی به این تلنگ خوشم / این کنم بِه که بار خلق کشم (سنائی۱: ۱۹۵).
۲. گدایی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ