ترجمه مقاله

تلطیف

taltif

۱. لطیف ‌کردن.
۲. زیبا و دلپسند کردن.

۱. لطیفسازی، ملایمسازی
۲. لطیف کردن، ملایم ساختن
۳. زیبا ساختن، دلپذیر ساختن

ترجمه مقاله