ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلسکوپ

teleskop

۱. دوربین بسیار بزرگ دارای یک یا چند عدسی و آیینۀ مقعر که و با آن اجسام دور و ستارگان را می‌بینند.
۲. از صورت‌های فلکی نیمکرۀ جنوبی آسمان.

دوربین رصدخانه، دوربین نجومی ≠ میکروسکپ، ذرهبین، ریزبین

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ