ترجمه مقاله

تلجلج

talajloj

۱. سخن را در دهان گردانیدن؛ در گفتن مردد بودن.
۲. لقمه را در دهان گرداندن.
۳. متردد و دودله شدن.

ترجمه مقاله