ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلان

tallān

چاق؛ بسیارفربه؛ تنومند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ