ترجمه مقاله

تلاقی

talāqi

۱. به هم رسیدن؛ رسیدن دو شخص یا دو چیز به هم.
۲. یکدیگر را دیدن؛ دیدار کردن با هم.

۱. برخورد
۲. دیدار، ملاقات
۳. اصطکاک، تقاطع، تماس،
۴. بههمرسیدن، دیدار کردن

ترجمه مقاله