ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تقلید

taqlid

۱. از روی کار دیگری کاری انجام دادن.
۲. (فقه) در امور شرعی و عبادات از مجتهدی پیروی کردن.
۳. [قدیمی] گردن‌بند به گردن انداختن.
۴. [قدیمی] کاری به عهدۀ کسی انداختن.

۱. ادا، مقلدی، مقلدگری
۲. پیروی، دنبالهروی
۳. پیروی کردن، تبعیت کردن

پیروی، دنباله رو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ