ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تقلیب

taqlib

۱. برگردانیدن؛ وارون ‌کردن؛ دگرگون‌ کردن.
۲. وارون‌ کردن کلمه و بدل کردن حرفی به حرف دیگر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ