ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تقلب

taqallob

۱. در کاری به سود خود و زیان دیگری تصرف کردن.
۲. نادرستی و دغلی.
۳. [قدیمی] برگشتن از حالی به حالی؛ دگرگون شدن.

۱. تزویر، جعل، دغلکاری، شید، غش، قلب، نادرستی
۲. دگرگون شدن، قلب شدن
۳. واژگون شدن

دغل کاری، دغلی، نیرنگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ