ترجمه مقاله

تقعر

taqa''or

۱. گود شدن؛ گودی پیدا کردن.
۲. سخن گفتن از ته حلق.

گود شدن، مقعر بودن ≠ تحدب

ترجمه مقاله