ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تقریبی

بهتقریب، تخمینی، غیردقیق ≠ دقیق، تحقیقی

کمابیش، کم وبیش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ