ترجمه مقاله

تقریب

taqrib

۱. نزدیک‌ کردن؛ نزدیک گردانیدن.
۲. نزدیک بودن.
۳. [قدیمی] نوعی دویدن اسب؛ چهارنعل.

ترجمه مقاله