ترجمه مقاله

تقاضا

taqāzā

۱. بازخواستن؛ درخواست ‌کردن؛ خواهش‌ کردن.
۲. درخواست.

۱. استدعا، التماس، تمنا، توقع، خواهش، درخواست، طلب، مراد، مسئلت ≠ امر، حکم، دستور
۲. درخواست کردن، متقاضی شدن

درخواست

ترجمه مقاله