ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تفصی

tafassi

۱. از تنگی و دشواری بیرون آمدن.
۲. از چیزی یا کسی رهایی یافتن.
۳. کنجکاوی دربارۀ چیزی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ