ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تفجیر

tafjir

جاری ساختن آب؛ روان‌ کردن آب.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ