ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تفتن

taftan

= تافتن۲

۱. تافتن، گرم شدن
۲. سرخشدن، گداختن، گداخته شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ