ترجمه مقاله

تفاله

tofāle

باقی‌ماندۀ چیزی پس از فشردن و گرفتن آب آن: تفالهٴ چغندر، تفالهٴ سیب.

بقایا، پسمانده، تهمانده، تفل، ثفل، درد، رسوب، ملاس

ترجمه مقاله