ترجمه مقاله

تفاصیل

tafāsil

= تفصیل

شرح و بسطها، تفصیلها، تفصیلات

ترجمه مقاله