ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تغنی

taqanni

۱. سرود گفتن؛ سرود خواندن؛ شعر را به آواز خواندن.
۲. آوازه‌خوانی.
۳. توانگر شدن؛ بی‌نیاز شدن.

۱. آوازخوانی، خنیاگری، رامشگری، سرودخوانی
۲. بینیازی، توانگری، غنا
۳. سراییدن، سرود خواندن ≠ نوحهسرایی کردن
۴. بینیاز شدن، توانگر شدن، غنی شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ