ترجمه مقاله

تغمد

taqammod

۱. فروپوشیدن؛ پوشاندن.
۲. پوشاندن عیب و گناه و جز آن.
۳. پر کردن ظرف.

ترجمه مقاله