ترجمه مقاله

تغرب

taqarrob

۱. دوری گزیدن؛ دور رفتن.
۲. از وطن دور شدن.

ترجمه مقاله