ترجمه مقاله

تغذیه

taqziye

۱. غذا دادن؛ خوراک دادن.
۲. غذا جذب کردن.

۱. اطعام،
۲. خوراکدادن، خوراندن، خوردن

خوراک

ترجمه مقاله