ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تغایر

taqāyor

۱. با هم اختلاف داشتن؛ مغایرت داشتن.
۲. به یکدیگر رشک بردن.

اختلاف، تفاوت، دگرگونی، مغایرت، جدایی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ