ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعیین کردن

۱. برگماشتن، منصوب کردن ≠ عزل کردن
۲. معلوم کردن، بازشناختن، مشخص کردن

گماردن، گماشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ