ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعین

ta'ayyon

۱. (فلسفه) به چشم دیدن چیزی و به یقین پیوستن.
۲. لازم و محقق شدن امری یا چیزی.
۳. بزرگی و دارایی پیدا کردن؛ جاه، مقام، و بزرگی داشتن.

۱. تشخص، تمکن
۲. بزرگی
۳. امتیاز
۴. نگرش
۵. بهچشم دیدن
۶. تشخص یافتن، تمکن یافتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ