ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعیش

ta'ayyoš

۱. زندگی ‌کردن.
۲. خوش گذراندن.
۳. اسباب معیشت ساختن؛ کوشش برای آماده کردن وسایل زندگانی.

۱. خوشگذرانی، شادخواری
۲. گذران، معیشت
۳. خوشگذرانی کردن، خوش زیستن، زندگی کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ