ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعمید

ta'mid

در مسیحیت، غسلی که کودکان و کسانی که به دین مسیح می‌گروند با آیین مخصوص به‌جا می‌آورند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ