ترجمه مقاله

تعقل

ta'aqqol

هوش و خرد پیدا کردن و به نیروی عقل به امری پی بردن؛ از روی فکر و خرد به کاری اندیشیدن.

۱. استدلال، تامل، تفکر، فکر
۲. اندیشیدن، اندیشه کردن
۳. خردمندی

ترجمه مقاله